اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می شود اجاره دهنده را برای مهاجرت به کانادا روش های مختلفی پیش بینی شده است این روش ها در قانون مهاجرت وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن است و در اصطلاح حقوقی عقدی است که به قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک بعنو...